Category

小学语文26个汉语拼音字母表读法+写法+笔顺,孩子正需要!

一汉语拼音字母表——声母表汉语中每个音节起始处的辅音可以构成声母。汉语拼音方案《声母表》规定的声母符号一共有21个。b

汉语拼音字母表——声母表汉语中每个音节起始处的辅音可以构成声母。汉语拼音方案《声母表》规定的声母符号一共有21个。b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]j [基] q [欺] x [希]z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗]y [医] w [巫]

汉语拼音字母表——韵母表汉语普通話拼音中一共有37个韵母。分别是:a[阿] an[安] ao[奥] ai[哀] ang[昂]o[喔] ong[翁] ou[欧]e[鹅] en[恩] er[儿] ei[唉] eng[摁]i[衣] ia[呀] iu[由] ie[耶] in[因] ing[英]u[乌] un[温] ua[蛙] uo[窝] ue[月] ui[威]ü[迂] iao[腰] ian[烟] iang[央]ong[用] uai[外] uan[弯] uang[往]

汉语拼音字母表-整体认读音节zhi chi shi ri zi ci siyi wu yuye yueyin yun yuan ying

汉语拼音字母表(大小写对照)

汉语拼音共有十种基本笔画它们的名称是:横、 竖、左弯竖、右弯竖、竖左弯、竖右弯、左半圆、右半圆、左斜、右斜。

6个单韵母和20个声母的笔顺a:第一笔左半圆,第二笔竖右弯o:左上起笔,一笔写成e:中间起笔,从左至右一笔写成i:第一笔竖,第二笔点u:第一笔竖右弯,第二笔竖v:先写u,后从左至右写两点b:第一笔竖,第二笔右半圆p:第一笔竖,第二笔右半圆m:第一笔竖,第二笔左弯竖,第三笔左弯竖f:第一笔右弯竖,第二笔横d:第一笔左半圆,第二笔竖t:第一笔竖右弯,第二笔横n:第一笔竖,第二笔左弯竖l:竖,一笔写成g:第一笔左半圆,第二笔竖左弯k:第一笔竖,第二笔左斜右斜h:第一笔竖,第二笔左弯竖j:第一笔竖左弯,第二笔点q:第一笔左半圆,第二笔竖x:第一笔右斜,第二笔左斜z:一笔写成c:左半圆一笔写成s:一笔写成r:第一笔竖,第二笔右弯y:第一笔右斜,第二笔左斜w:两笔写成注:zh ch sh笔顺参考z c s h的笔顺。

TAG:汉语拼音,字母表,笔顺,韵母